Odměňování

Odměna advokáta je určována v souladu s advokátními předpisy, zejména s advokátním tarifem. Na výši odměny za poskytování právních služeb, případně na způsobu jejího pozdějšího určení se s klientem vždy snažím dohodnout předem tak, aby cena za právní služby byla pro klienta co nejvíce transparentní. Rozhodujícím kritériem pro určení její výše je pro mě především hodnota věci, obtížnost jejího právního řešení a časová náročnost. Způsob sjednání odměny závisí na charakteru záležitosti, jejíž vyřízení klient požaduje.

Podle povahy poskytované právní služby jako advokát sjednávám odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Při sjednávání odměny preferuji dohodu o časové odměně, která je stanovena určitou částkou za každou započatou časovou jednotku (nejčastěji hodinu) činnosti pro klienta.

Dalším možným způsobem určení odměny je dohodnutí sazby za jeden úkon právní služby. Takový způsob je vhodný pro zastupování ve věcech, u nichž nelze předem přesně stanovit rozsah výkonů advokáta.

Vyloučena není ani dohoda advokáta s klientem, že odměna bude stanovena podílem na hodnotě věci.

Vyloučena není ani dohoda advokáta s klientem, že odměna bude stanovena podílem na hodnotě věci. To za předpokladu, že půjde o odměnu přiměřenou.

Možné je i sjednání odměny podle výsledku věci. V takovém případě je odměna stanovena, tak jako v předchozím případě, procentním podílem, ale její výše bude závislá na úspěchu ve věci, např. v soudním sporu.

Častou formou odměňování je dohoda s klientem o paušální odměně za určité období bez ohledu na konkrétní objem v tomto období poskytovaných právních služeb. Tento způsob je vhodný v případě soustavného dlouhodobého právního poradenství v různých záležitostech.

Vedle výše uvedených způsobů odměňovaní je možné sjednat s klientem také pevnou částku, kterou klient za poskytnuté služby zaplatí.

Při převzetí věci jsou klienti mnou vždy předem informováni o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude nutné vynaložit ze strany klienta na úplné vyřešení dané záležitosti. Jako advokát jsem plátcem daně z přidané hodnoty.

Pokud bude součástí právních služeb zastupování klienta v řízení před soudy, může klient v případě úspěchu ve věci očekávat, že náklady, které na vedení soudního sporu vynaložil, tedy i odměnu advokáta, mu zaplatí ve věci neúspěšná protistrana. Výše odměny je v takovém případě stanovena rozhodnutím soudu podle ustanovení vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif). Mezi výší odměny stanovené soudem a výší odměny, která byla mezi advokátem a klientem dohodnuta, není žádný vztah. Proto může být odměna určená soudem vyšší nebo nižší než smluvní odměna (zpravidla je však vyšší), přičemž dohodou s klientem je řešeno naložení s případným rozdílem mezi těmito částkami.

 

foto mince
QR kód kontakt AK Jopek