Právní služby

Vztah mezi advokátem a klientem je upraven ve smlouvě o poskytování právních služeb, jejímž obsahem je vymezení práv a povinností advokáta a klienta včetně dohody o odměně advokáta nebo o způsobu jejího pozdějšího určení.

Komplexní právní služby jsem připraven poskytnout zejména v těchto oblastech:

Náhrada škody a vymáhání pojistného plnění

 • Zastupuji poškozené při uplatňování nároků na náhradu škody a při vymáhání pojistného plnění, nejčastěji vzniklých v souvislosti s dopravními nehodami, pracovními úrazy, zanedbáním lékařské péče, trestným činem, pochybením státu, apod. Při vyřizování této agendy jsem nakloněn k sjednání podílové odměny dle výsledku věci.

Obchodní právo

 • komplexní služby při založení obchodních společností, jejich změnách, či případné likvidaci; příprava valných hromad; zastupování v řízení o zápisu změn do obchodního rejstříku, zřizování organizačních složek v tuzemsku i v zahraničí,
 • zajišťování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění,
 • příprava a vyjednávání obchodněprávních smluv, včetně smluv s mezinárodním prvkem,
 • převody obchodních podílů, prodej akcií,
 • realizace právních auditů,
 • poradenství v oblasti práva směnečného,
 • poradenství v oblasti insolvenčního práva (právní pomoc ve všech fázích insolvenčního řízení, přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení, zastupování v incidenčních sporech, příprava insolvenčních návrhů, atd.).

Občanské právo

 • sepisování občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, darovací, o dílo, nájemní, apod.),
 • komplexní služby při převodech nemovitostí a zřizování věcných práv k nemovitostem, zastupování v řízení o vklad práv do katastru nemovitostí,
 • příprava zajišťovacích dokumentů (zástavní smlouvy, zajišťovací převod práva, atd.),
 • náhrada škody,
 • poradenství v oblasti bytového práva,
 • vypořádání společného jmění manželů,
 • právní poradenství ve věcech dědického práva,
 • právní pomoc v oblasti rodinného práva,
 • právní pomoc v oblasti práva duševního vlastnictví.

Pracovní právo

 • konzultace a poradenství v oblasti pracovního práva,
 • sepisování veškerých pracovněprávních dokumentů, příprava pracovních smluv,
 • rozvázání pracovního poměru
 • náhrada škody,
 • pracovní úrazy, nemoc z povolání.

Procesní právo

 • zastupování klientů u soudu při řešení sporů (závazkové spory, vymáhání nároků na náhradu škody, pracovněprávní spory, nároky z titulu práva na ochranu osobnosti, apod.),
 • vymáhání pohledávek,
 • příprava žalob a dalších podání k soudu.

Trestní právo

 • obhajoba v trestních věcech,
 • zastupování poškozených v trestním řízení, uplatnění nároku na náhradu škody,
 • právní poradenství a konzultace v oblasti trestního práva,
 • kvalifikovaný sepis trestních oznámení.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. V případě, že dojde mezi advokátem a klientem - spotřebitelem ke vzniku sporu ze smlouvy o poskytování právní služby, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České advokátní komoře, se sídlem Praha 1, Národní 16.

 

foto pravni sluzby
QR kód kontakt AK Jopek