Profil advokáta

Právní pomoc a služby advokáta

V rámci výkonu své advokátní praxe poskytuji komplexní právní služby ve všech odvětvích českého právního řádu, které spočívají zejména v zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin, zpracování právních rozborů a dalších formách právní pomoci, a to jak ve věcech sporných, tak i nesporných. Připravuji listiny o právních úkonech všech typů, jakož i právní posudky z nejrozmanitějších právních oblastí. Samozřejmostí je zajištění bezpečné advokátní úschovy peněžních prostředků či správy majetku.

Přístup advokáta

Při poskytování právních služeb jako advokát kladu důraz na individuální přístup ke klientovi a budování maximální důvěry. Naprostou samozřejmostí je pro mě coby advokáta zachování absolutní mlčenlivosti a diskrétnosti. Vždy se snažím o urychlené a úplné vyřešení právního problému, neboť jen včasná a dostatečná právní pomoc poskytuje plné uspokojení potřeb klienta. Nejvyšší hodnotou je pro mě spokojenost klienta advokátní kanceláře, proto se vždy snažím nalézt finančně nejvýhodnější řešení, přičemž neopomíjím ani hledisko morální satisfakce. Z těchto důvodů se mi daří zachovávat přízeň stávající klientely a úspěšně rozšiřovat její okruh.

Dostupnost advokáta

Klientům je advokátní kancelář k dispozici sedm dní v týdnu. Samozřejmostí je nepřetržitá dostupnost na telefonu. Jednání s klientem může být uskutečněno nejen v prostorách nacházejících se v sídle advokáta, které je s ohledem na polohu v centru města dobře dopravně dostupné včetně možnosti parkování, ale také přímo v místě sídla klienta či v jiném vhodném místě. V jednoduchých věcech jsem připraven potřebnou agendu vyřídit také prostřednictvím elektronické pošty.

Klienti advokáta

Právní služby poskytuji fyzickým osobám podnikatelům i nepodnikatelům (občanům), obchodním společnostem a ostatním právnickým osobám. Jsem připraven poskytnout klientům jednorázové poskytnutí právní služby, avšak preferuji v právních věcech dlouhodobou spolupráci. Věnuji se především záležitostem z odvětví obchodního, občanského, pracovního a trestního práva. Zvláštní pozornost věnuji problematice náhrady škody a pojištění. Královskou disciplínou je pro mě coby advokáta oblast procesního práva a související zastupování mandantů ve všech typech soudních, mimosoudních a jiných typech řízení. Klientovi vždy navrhnu postup, který je pro něj nejvýhodnější a současně jej co možná nejméně zatíží, a to jak časově, tak finančně. Důsledně dbám o to, aby byl klient co nejvíce finančně i morálně uspokojen. Spor vedu s odbornou péčí advokáta v souladu s pokyny klienta, přičemž mu poskytuji pravidelné a úplné informace o jeho kauze a o postupu jejího vyřizování.

Právní spolupráce

Při zajišťování právní pomoci v prostředí českého právního řádu spolupracuji s celou řadou advokátů, notářů, soudních exekutorů, daňových poradců, účetních, znalců a ostatních odborníků. Taktéž jsem schopen zajistit právní služby v mezinárodních věcech a při vyřizování právních záležitostí v zahraničí. S ohledem na své sídlo a jazykové dovednosti se dlouhodobě zaměřuji na právní vztahy s Polskem a Slovenskem.

Výkon advokacie

Advokacii vykonávám jako samostatný advokát, přičemž s ohledem na rostoucí potřeby klientů a spektrum požadovaných služeb spolupracuji s jinými advokátními kancelářemi. Tato spolupráce mi umožňuje zajistit veškerý právní, daňový, účetní a administrativní servis napříč celým českým právní řádem s výkonem působnosti nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

foto profil advokata
QR kód kontakt AK Jopek